nota księgowa na 40 euro

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty za fakturę może być niespodziewane niedopatrzenie czy krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]